Terms of use

GALILEO sp. j. Cichoń Michał i Proczek Michał
30-407 Kraków, Plac Łagiewnicki 11, NIP: 679-22-66-684
infolinia: 12-263-05-00, mail: serwis@galileo.krakow.pl; www.galileo.krakow.pl

 

REGULAMIN SERWISU.

 

 1. Przez „Serwis” rozumie się spółkę działającą pod fi rmą GALILEO sp. j. Cichoń Michał i Proczek Michał z siedzibą w Krakowie, pl. Łagiewnicki 11.
 2. Przez „Klient” rozumie się osobę fizyczną bądź prawną dostarczającą sprzęt do Serwisu.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich przyjęć wysyłkowych (nie dostarczonych osobiście przez Klienta do Serwisu) i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.
 4. Sprzęt oddany do naprawy powinien zawierać opis uszkodzenia przygotowany przez Klienta i zostanie przetestowany jedynie pod kątem zgłaszanej usterki.
 5. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnego sprzętu do Serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 6. Uszkodzenia mechaniczne i inne powstałe z winy użytkownika, a także czynności konserwacyjne, nie są objęte naprawą gwarancyjną.
 7. Koszty i termin naprawy niegwarancyjnej zostanie przedstawiony Klientowi po przeprowadzeniu testów i diagnostyki.
 8. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw, a jej okres ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju naprawy, o czym Klient jest informowany przed naprawą.
 9. Czynności dokonane przez serwis przed naprawą, tj. testy, diagnostyka i kosztorys naprawy są bezpłatne. Wyjątek stanowi czyszczenie płyty głównej po zalaniu, gdyż niemożliwe jest przeprowadzenie diagnostyki bez tej czynności. Zryczałtowany koszt czyszczenia wynosi 80 zł.
 10. W sytuacji odmowy naprawy przez Klienta, lub w sytuacji niemożności dokonania naprawy przez serwis, Serwis nie pobiera żadnych opłat. Wyjątek stanowi pkt 9.
 11. Klient zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki sprzętu do i z Serwisu.
 12. Po przeprowadzeniu diagnostyki płyty głównej, lub w przypadku niemożności jej naprawy, sprzęt może wykazywać inne objawy, niż w momencie przyjęcia.
 13. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych i oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych dyskach, urządzeniach i nośnikach. Klient zobowiązany jest wykonać kopię zapasową przed dostarczeniem sprzętu do serwisu.
 14. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone zyski i korzyści w czasie trwania naprawy.
 15. Sprzęt nie odebrany w przeciągu 3 miesięcy od wykonania naprawy lub diagnozy zostaje obciążony kwotą 100 zł za magazynowanie za każdy rozpoczęty kolejny miesiąc.
Wysyłając sprzęt oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem. Ponadto w związku z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami oświadczam, że oddawany do serwisu sprzęt (w szczególności dysk i twarde, nośniki danych, itp.) nie zawiera nielegalnie zwielokrotnionego oprogramowania i zobowiązuję się do odpowiedzialności cywilno-prawnej i finansowej wobec firmy GALILEO Sp.J. Cichoń Michał i Proczek Michał, a w szczególności do pokrycia wszelkich strat finansowych, jakie może ponieść firma w związku z zainstalowaniem nielegalnego oprogramowania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) wysyłając sprzęt do Serwisu wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail) i oświadczam, że przed udzieleniem zgody zostałem/łam poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest spółka GALILEO sp.j. Cichoń Michał i Proczek Michał, z siedzibą w Krakowie, Pl. Łagiewnicki 11.
 2. Celami przetwarzania danych są:
  – wykonanie usługi serwisowej;
  – marketing bezpośredni (kontrola jakości, statystyka i analityka).
 3. Zgoda jest dobrowolna, a jej brak skutkuje niemożnością skorzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 4. Mam prawo w dowolnym momencie do: dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, żądania ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego lub wycofania niniejszej zgody – poprzez złożenie oświadczenia w formie papierowej bądź elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Kontakt z Administratorem: biuro@galileo.krakow.pl.

CENTRA SERWISOWE LAPTOPÓW W KRAKOWIE:

ul. Koszalińska 1, tel. 534-534-803
ul. Lea 16a, tel. 535-555-785
ul. M. Dąbrowskiej 17c, tel. 535-555-795

 • Facebook
 • Google+